Foto: Ivan Juarez.

Ängsspår | Levande lab

av Ivan Juarez


Frillesås / Kungsbacka

(X)sites Kattegattleden
Utställningen visas 16 juni–5 november 2023
Verket ingår även i GIBCA Extended

Det platsspecifika verket Ängsspår är en reflektion över hur vi kan interagera, samexistera och föra dialog med våra landskap, uppfatta och förstå deras naturliga dynamik och temporalitet. Interventionen föreslår en perceptuell upplevelse att observera, röra, lukta och gå längs stigarna på ett fragment av en strandäng som ligger i Rågelundsbukten. Det specifika botaniska området där gräs, örter och buskar växer, olika insekter och pollinatörer lever symboliserar behovet av biologisk mångfald. 

Ängen är tänkt som ett levande laboratorium. En plats för undersökning och spridning, där biologiska processer, tillfälliga tillstånd som finns i naturen, tidsbilder och årstidsvariationer kan uppfattas.

Här kan du se mer om verket på den digitala plattformen Landscape First.

Här kan du se mer om verket på den digitala plattformen mooool.

Meadow Trail | Living lab 

The site-specific work Meadow Traces is a reflection on how we can interact, coexist and dialogue with our landscapes, perceive and understand their natural dynamics and temporality.  The intervention proposes a perceptual experience of observing, touching, smelling and walking along the paths on a fragment of a beach meadow located in Rågelund Bay. The specific botanical area where grasses, herbs and shrubs grow, various insects and pollinators live symbolizes the need for biodiversity.

Living-Lab: The meadow is conceived as a living laboratory. A place for investigation and dissemination, where biological processes, temporary conditions found in nature, time images and seasonal variations can be perceived.

Material: Trä, uppklippt stig.Om konstnären

Porträtt på konstnären Ivan Juarez

Ivan Juarez (MX)

Ivan Juarez är en arkitekt som expanderar sin praktik till disciplinerna miljökonst och landskapsarkitektur. Han arbetar i skärningspunkten mellan praktik, forskning och undervisning, i en mängd olika medier, geografier och skalor. Ivan arbetar i dialog med rum, sinnen och ekologier. I sin praktik undersöker han teoretiskt och praktiskt förhållandet mellan naturlig och bebyggd miljö.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Ivan Juarez (MX), konstnärsduon Charlotte Ostritch & Tedde Twetman (SE), Emelie Röndahl (SE), konstnärsduon Kajsa G Eriksson & Maria Magnusson (SE), Maria Safronova Wahlström(SE) och Jesper O. T. Andersson (SE) har skapat verk längs Kattegattleden.

Karta (X)sites Kattegattleden och Sydkustleden