Stenar stannar stickar still av Ellen Skafvenstedt för (X)sites Kattegattleden 2021.

(X)sites Kattegattleden

16 juni – 5 november 2023

Upplev land art längs Kattegattleden! Åtta utvalda konstnärer skapar platsspecifika verk längs med cykelleden: Ivan Juarez (MX), konstnärsduon Charlotte Ostritch & Tedde Twetman (SE), Emelie Röndahl (SE), konstnärsduon Kajsa G Eriksson & Maria Magnusson (SE), Maria Safronova Wahlström (SE) och Jesper O. T. Andersson (SE).

Kommunerna Kungsbacka, Laholm, Båstad, Höganäs och Ängelholm är med om att ge professionella konstnärer möjlighet att utforska mindre platser och deras historia genom land art. Kattegattleden binder samman Sjuhäradsrundan i norr och Sydkustleden i söder. Den 16 juni blir det vernissage och invigning av samtliga verk längs sträckan. Utställningen är helt gratis att uppleva och öppen för alla fram till november.

Om Kattegattleden

Kattegattleden är 390 km lång. Historiskt sett har Kattegatt varit ett strategiskt viktigt ekonomiskt område med kusten mot Nordsjön där handelsvägar utgick mot nordvästra Europa. Strider om tillhörighet har utkämpats och området har tillhört både Sverige och Danmark. Landskapen i Skåne och Halland är i huvudsak platta med vissa undantag. I de platta partierna är landskapsrummen mestadels stora och öppna medan de mindre förtätade rummen hittas i de kuperade områdena.

Om (X)sites

(X)sites är ett utställningskoncept inom konstformen land art, där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X)sites Kattegattleden genomförs i år i samarbete med Region Halland och kommunerna Kungsbacka, Laholm, Båstad, Höganäs och Ängelholm. Läs mer här.

Medverkande konstnärer

Porträtt på konstnären Ivan Juarez

Ivan Juarez

Ivan Juarez är en arkitekt som expanderar sin praktik till disciplinerna miljökonst och landskapsarkitektur. Han arbetar i skärningspunkten mellan praktik, forskning och undervisning, i en mängd olika medier, geografier och skalor. Ivan arbetar i dialog med rum, sinnen och ekologier. I sin praktik undersöker han teoretiskt och praktiskt förhållandet mellan naturlig och bebyggd miljö.

Porträtt på konstnärerna Charlotte Ostritsch och Tedde Twetman

Charlotte Ostritsch & Tedde Twetman

Charlotte Ostritsch är utbildad vid Umeå Konsthögskola. Hennes arbeten utgår ofta från platsspecifika performativa handlingar som sedan övergår i temporära installationer – lämningar efter mänsklig aktivitet. Arbetet kan ses som fåfänga försök att lappa ihop en sönderfallande värld genom att rädda de kasserade materiella skärvor, som är den urbane sakletarens skatter och genom att använda dem på nya sätt revitalisera dem och ge dem sammanhang. Ofta sker det genom byggandet av ljudverk, skräprobotar eller rituella spelplaner i form av rutnät där alla saker får sin tillordnade plats. Ostritsch har en Master i Fine Arts från Umeå Konsthögskola, är under 2023 anställd konstnär i konstfrämjandet Bergslagens återstartprojekt ”Anställ en konstnär” och bland annat varit konstnärsassistent under Örebro Open Art Biennalen för ett flertal konstnärer.

Tedde Twetman är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm och City University i Hong Kong och självlärd som gatukonstnär. Hans arbeten tar avstamp i DIY-kultur med tydlig inspiration från stadens gator. Det är också där mycket av de material som han använder kommer från och där de flesta av hans verk återfinns. Twetman arbetar främst med text och platsspecifika installationer som ofta syftar till att belysa tid och förändring i relation till platsen i fråga. Twetman är Civilingenjör i datateknik, utbildad på Kungliga tekniska Högskolan, och bland annat deltagit och varit konstnärsassistent under Open Art Biennalen för konstnärer från Portugal/Italien och Israel.

Porträtt på konstnären Emelie Röndahl

Emelie Röndahl

Emelie Röndahl (f. 1982) är en vävande konstnär, som under flera år arbetat med figurativ rya, men som även använder andra uttryck såsom teckning, animation och skulptur. Emelie studerade på HDK-Valand (2007–2012) och Konsthögskolan i Oslo och hon har nyligen disputerat på sin avhandling i Konstnärlig Forskning vid Göteborgs Universitet: ”Crying Rya”. Som vävande konstnär vill hon ge en bild av hur tid och uppmärksamhet riktas mot olika begrepp och tillstånd i skapandet av verken. Verken hon väver är ofta bundna till en särskild tid eller en plats. Röndahl har en Filosofie doktorsexamen i konst, en Master i Fine Arts från HDK-Valand och har ställt ut i såväl Sverige som i Serbien, Australien och Israel.

Porträtt på konstnärerna Maria Magnusson och Kajsa G Eriksson

Maria Magnusson & Kajsa G Eriksson

Maria Magnusson har en magisterexamen i fotografi (1999) och en filosofie kandidatexamen i konstvetenskap vid Göteborgs universitet. Magnusson inspireras av avantgardistisk film och med focus på rörlig bild, experimentell film och video.
Processen är viktig vid tillblivelsen av verken och hon intresserar sig för det fysiska och taktila i mediet och framkallar filmen för hand med ekoframkallning. Detta ansluter till Carl Jungs teori om synkronicitet. I skapandet av en film finns det energi kring dess skapande, som man kan komma åt, där de mentala processerna ansluter till de fysiska processerna. Att arbeta med platsen, det platsspecifika och landskapet som metod är något Magnusson återkommer till och knyter an till hennes uppväxt på bondgården i Norra Björke.

Kajsa G Eriksson är bildkonstnär och baserad i Göteborg, utbildad på Konsthögskolan Valand och arbetar med performativa, platsspecifika och deltagarbaserade konstnärliga metoder. Sedan 2013 driver hon Vague Research Studios där längre konstnärliga samarbetsprojekt avlöst varandra. Eriksson har förmågan att röra sig inom ett brett konstnärligt fält med teman som rör natur-teknik-samhället i omställning och arbetet sker under längre experimentella processer i samarbete med konstnärer och institutioner. Erikssons praktik gestaltar händelser som riter och ritualer och här kan visuellt bildskapande, det performativa och deltagarbaserade kombineras på nya sätt. En bakgrund som orienterare har gett Eriksson en känsla och relation till landskapet, som förkroppsligad erfarenhet, sinnesupplevelse och som representation och karta.

Porträtt på konstnären Maria Safronova Wahlström

Maria Safronova Wahlström

Maria Safronova Wahlström (f. 1989) är konstnär med en MFA från Akademi Valand, baserad i Göteborg. Safronowa Wahlström arbetar med skulptur, installation och grafik med fokus på vårt kollektiva beteende och den språkpraktik som vi använder för att signalera vår sociala tillhörighet. I sina verk reflekterar hon kring vår kollektiva identitet och våra kollektiva hållningar som uppfattas som individuella; sociala myter; ideologisk branding och moralism. Ett behov att arbeta site-specific tar spelet mellan platsens historia och sammanhang och materialets provenance och form till nästa nivå av mångsidighet som Safronova Wahlström fascineras av.

Porträtt på konstnären Jesper O. T. Andersson

Jesper O. T. Andersson

Jesper O. T. Andersson är uppväxt i Jönköping, men numera verksam i Stockholm. Efter att ha tagit sin kandidat- och masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan 2020 har han arbetat med skulptur och teckning i det expanderade fältet. Han arbetar bland annat konceptuellt med plasticitet som utgångspunkt; varpå automation, repetition och modularitet blir verktyg i det konstnärliga arbetet där processen står i fokus.